GDPR

Regulamentul (UE) nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE

NOTĂ DE INFORMARE

SC TRANSPORT LOCAL SA Tg. Mures poate detine informatii despre dumneavoastra, pe care ni le-ati oferit. Aceste informatii pot include, printre altele, numele, adresa, CNP-ul, numere de telefon si orice alt fel de informatie in legatura cu modul in care utilizati produsele si serviciile noastre.

In conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare, SC TRANSPORT LOCAL SA Tg. Mures prelucreaza datele cu caracter personal, cu respectarea cerințelor legale și în condiții care sa asigure securitatea, confidențialitatea și respectarea drepturilor persoanelor vizate.

Prin „date cu caracter personal” intelegem orice informaţii referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în mod particular prin referire la un număr de identificare ori la unul sau la mai mulţi factori specifici identităţii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Prelucrarea datelor cu caracter personal inseamna orice operaţiune sau set de operaţiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terţi prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ştergerea sau distrugerea.

Stocarea reprezinta păstrarea pe orice fel de suport a datelor cu caracter personal culese.

Prelucrarea datelor cu caracter personal de catre SC TRANSPORT LOCAL SA Tg. Mures se face cu respectarea următoarelor principii:

  • Legalitatea:Prelucrarea datelor cu caracter personal se face în temeiul și în conformitate cu prevederile legale;
  • Scopul bine-determinat: Orice prelucrare de date cu caracter personal se face în scopuri bine determinate, explicite și legitime, adecvate, pertinente și neexcesive prin raportare la scopul în care sunt colectate și ulterior prelucrate;
  • Confidențialitatea: Persoanele care prelucrează, în numele SC TRANSPORT LOCAL SA Tg, Mures date cu caracter personal au prevăzut în fişa postului, anexa la contractul individual de munca o clauză de confidențialitate;
  • Consimţământul persoanei vizate: Orice prelucrare de date cu caracter personal, cu excepția prelucrărilor care vizează date din categoriile strict menționate în Legea 677/2001, poate fi efectuată numai dacă persoana vizată şi-a dat consimţământul în mod expres și neechivoc pentru acea prelucrare;
  • Informarea:Persoanele vizate iau cunostinta despre faptul ca li se vor prelucra date cu caracter personal;
  • Protejarea persoanelor vizate:Drepturile persoanelor vizate sunt : dreptul de a fi informat, dreptul de acces la date, dreptul de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a se adresa justiţiei.
  • Securitatea: Masurile de securitate a datelor cu caracter personal sunt stabilite astfel încât sa asigure un nivel adecvat de securitate a datelor cu caracter personal procesate.

 

Distribuirea informatiilor 

Datele cu caracter personal se pot comunica între SC TRANSPORT LOCAL SA Tg. Mures şi împuterniciţii acestuia, sau între SC TRANSPORT LOCAL SA Tg. Mures sau împuterniciţi ai acesteia şi alte instituţii ori organisme publice sau entităţi de drept public sau privat, care pot folosi informatia in aceleasi scopuri ca si SC TRANSPORT LOCAL SA Tg. Mures.

In conformitate cu dispozitiile legislatiei in vigoare, aveti urmatoarele drepturi : de a fi informat, de acces la date, de intervenţie asupra datelor,  de opozitie, de  a nu fi supus unei decizii individuale, de a va  adresa justiţiei.

Puteti solicita de la SC TRANSPORT LOCAL SA Tg. Mures informaţiile prevăzute de lege, printr-o cerere întocmită în formă scrisă, semnată şi înregistrată la registratura societatii. SC TRANSPORT LOCAL SA Tg. Mures este obligata să comunice informaţiile solicitate, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei opţiuni a solicitantului.

Prin acceptarea prezentului formular de consimtamant confirmati faptul ca ati fost informat ca datele dumneavoastra cu caracter personal urmeaza sa fie stocate, prelucrate si utilizate in conditiile legii, si ca sunteti de acord ca aceste date cu caracter personal (inclusiv CNP) sa fie prelucrate si utilizate in limitele astfel specificate, pe durata de desfasurare a activitatii societatii, precum si asupra drepturilor dumneavoastra legate de prelucrarea datelor  cu caracter personal de catre SC TRANSPORT LOCAL SA Tg. Mures.

Responsabil cu protectia datelor cu caracter personal, 

 Cheteles Luminita

 

Observaţie: orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opoziţie poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (de ex.: prelucrări efectuate de serviciile financiare şi fiscale, de poliţie, justiţie, securitate socială). Prin urmare, această menţiune nu poate figura dacă prelucrarea are un caracter obligatoriu; orice persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit şi fără nici o justificare, la prelucrările datelor sale personale în scopuri de marketing direct.

Translate »